ZAŠTITA NA RADU | ZAŠTITA OD POŽARA | TEHNIČKA MJERENJA | STRUČNA OSPOSOBLJAVANJA
 
ZAŠTITA OD POŽARA

Obavljamo sljedeće stručne poslove u području zaštite od požara:

- izrada procjena ugroženosti od požara
- osposobljavanje pučanstva za početno gašenje požara
- pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija
- pregled i ispitivanje elektroinstalacija
- pregled i ispitivanje kotlovskih i drugih postrojenja
- organiziramo ispitivanje stabilnih instalacija za gašenje požara,   plinodetekciju te vatrodojavu
- ispitivanje, pregled i prodaja vatrogasnih aparata